Aanleiding tot het schrijven van de (vernieuwde) handreiking1195013-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxIn het kader van de vernieuwing van het onderwijs in de vijf bètavakken (natuur, leven en technologie, natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde) heeft het ministerie van OCW in november 2006 aan de commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs cTWO .....Website artikelpagina
Afstemming met andere vakken 1195313-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan betekenis noemt cTWO samenhang tussen de verschillende wiskundevakken en andere vakken een van de belangrijke vernieuwingen. In standpunt 14 schrijft cTWO dat deze samenhang 'moet worden verbeterd, evenals de onderlinge .....Website artikelpagina
Meer over afstemming1195413-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxVoor een goede afstemming van het onderwijs en de toetsing van onderdelen van het schoolexamen die inhoudelijk in elkaars verlengde liggen en elkaar zelfs kunnen overlappen, is overleg wenselijk tussen de vaksectie Wiskunde en andere vakken .....Website artikelpagina
Afstemming met aardrijkskunde en maatschappijwetenschappen1195913-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxOok van het examenprogramma Aardrijkskunde kan men zeggen dat er mogelijkheden zijn voor een kwantitatieve benadering en dus voor overkoepelende activiteiten met wiskunde C. Zo maakt de statistische bijlage van de Grote Bosatlas deel uit van .....Website artikelpagina
Inhoud van het examenprogramma wiskunde C vwo1196513-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxIn de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma wiskunde C vwo met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE.....Website artikelpagina
Verschillen tussen het oude en het nieuwe examenprogramma1196613-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxEen vergelijking van het nieuwe examenprogramma met het oude, 2007-programma kan als volgt kort worden gekenschetst..... Website artikelpagina
Standpunten van cTWO1209313-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxIn het visiedocument Rijk aan Betekenis beschrijft cTWO haar toekomstvisie op het wiskundeonderwijs in Nederland voor havo en vwo. Ook gaat cTWO in op de betekenis, het doel en de inhoud van het wiskundeonderwijs en de manier waarop .....Website artikelpagina
Contexten1209713-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxBij wiskunde C vwo worden inzicht en vaardigheden getoetst in vragen die binnen een context zijn geplaatst. Wat betreft de toetsing bij het CE kunnen we daar in algemene zin wel enkele opmerkingen over maken, die ook van belang kunnen zijn voor .....Website artikelpagina
Rekenen in het programma1209813-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxLeerlingen krijgen ook te maken met de rekentoets. Tegelijkertijd wordt in het programma van wiskunde C vwo bij subdomein B1 rekenen expliciet genoemd. Om duidelijk te maken wat de rol van rekenen is binnen het examenprogramma is in de syllabus .....Website artikelpagina
Praktische opdrachten1210013-11-2017 01:00:05htmlFalseaspxPraktische opdrachten zijn niet verplicht, het toetsen van de vaardigheden in domein A en het maken van een profielwerkstuk wel. Daarbij kunnen een of meer praktische opdrachten, eventueel van wisselende omvang, goed worden ingezet. Het is niet .....Website artikelpagina