Sector
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Wiskunde C
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Inhoud van het examenprogramma wiskunde C vwo

12-6-2015

In de volgende tabel staat een overzicht van de (sub)domeinen van het examenprogramma met de verdeling van de (sub)domeinen tussen CE en SE.
De kolom 'in CE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst kunnen worden in het CE.
De kolom 'moet in SE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst moeten worden in het SE. Dat is dus een verplichting bij de invulling van het SE. Deze (sub)domeinen worden niet in het CE getoetst.
De kolom 'mag in SE' betekent dat deze (sub)domeinen getoetst mogen worden in het SE, maar dat hoeft niet. De keuze daarvoor is aan de school.

De vaardigheden uit domein A worden in het CE alleen in samenhang met de andere domeinen getoetst.

Het staat de school vrij om onderwerpen buiten het examenprogramma te toetsen in het SE. Ook mag de school zelf de vorm kiezen waarin toetsing voor het SE plaatsvindt. Voor meer informatie hierover, zie het hoofdstuk Het PTA van deze handreiking.

Het examenprogramma wiskunde C vwo met de verdeling van de stof tussen CE en SE.

DomeinSubdomeinin CEmoet in SEmag in SE
A VaardighedenA1: Algemene vaardighedenXX 
A2: Profielspecifieke vaardighedenXX 
A3: Wiskundige vaardighedenXX 
B Algebra en tellenB1: Rekenen en algebraX X
B2: Telproblemen*X X
C Verbanden  X X
D Veranderingen X X
E Statistiek en kansrekeningE1: Probleemstelling en onderzoeksontwerp X 
E2: Visualisatie van data X 
E3: Kwantificering X 
E4: Kansbegrip X 
E5: Kansverdelingen X 
E6: Statistiek met ICT X 
F Logisch redeneren X X
G Vorm en Ruimte X X
H Keuzeonderwerpen  X 

 
* Tijdelijke afwijking voor 2018 en 2019
In het CE van 2018 en 2019 zullen GEEN vragen worden gesteld over subdomein B2. Het onderwerp mag wel getoetst worden in het SE, maar dat is niet verplicht. Zie elders in deze handreiking.

Alle subdomeinen zijn in de vorm van een globale eindterm omschreven. Een volledig overzicht van deze globale eindtermen vindt u in bijlage 1 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde C vwo.

Van het CE-deel van het examenprogramma zijn de globale eindtermen nader gespecificeerd. Deze specificaties zijn bindend. Een beschrijving van deze specificaties vindt u in hoofdstuk 2 van de syllabus bij het examenprogramma wiskunde C vwo.

In het onderdeel De onderdelen van het schoolexamen van deze handreiking vindt u meer informatie over de verplichte (sub)domeinen van het SE.